Privacyverklaring

Bij de verwerking van de persoonsgegevens volgen we de wettelijke bepalingen hierrond, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze aanvult. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wie zijn wij?

Het adres van onze website is www.cultuurregioleieschelde.be. Deze privacyverklaring gaat enkel over persoonsgegevens van gebruikers van deze website:

  • Gegevens van de gebruikers van de nieuwsbrief,
  • Gegevens van de gebruikers van contact-formulieren,
  • Gegevens van websitesurfers.

 

Ze behandelt niet de persoonsgegevens in de content van de website.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

 

We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens zoals (voor)naam, adres (woonplaats) en e-mailadres + eventuele andere benodigde gegevens bij o.a. deelname aan activiteiten.
  • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adressen.

 

Deze gegevens komen bij ons terecht:

  • Omdat u ze zelf aan ons bezorgd door het versturen van een bericht via ons contactformulier of door het vervolledigen van een gebruikersprofiel voor gebruikers met een login-account (persoonlijke identificatiegegevens).
  • Omdat ze automatisch verzameld worden wanneer u onze site gebruikt (elektronische identificatiegegevens).

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de werking en de dienstverlening van deze website of indien dit wettelijk verplicht is.

Daarnaast maken wij gebruik van externe dienstverleners voor het technisch ondersteunen en verzorgen van deze website en voor ons eigen ICT-beheer. Met deze derde partijen sluiten we een verwerkersovereenkomst af en maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoongegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens,
  • We hanteren een login-beleid op al onze ICT-systemen,
  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, recht op correctie en recht op het laten wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben.

 

Ons contacteren

Indien u een vraag of klacht heeft over het gebruik van uw gegevens of er zijn wijzigingen van misbruik kan u ons contacteren via info@cultuurregioleieschelde.be.

 

Wijziging privacyverklaring

Cultuurregio Leie Schelde kan deze privacyverklaring verder uitbreiden of wijzigen. We raden u aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Van ingrijpende wijzigingen zullen we een aankondiging maken op deze website of communiceren via nieuwsbrief.